Прелиминарна ранг листа 2017/2018.годинe

Дом ученика средњих школа „Младост“ Алекцинац објављује прелиминарну ранг листу ученика и ученица који су конкурисали у првој расподели за пријем у Дом на смештај и исхрану у школској 2017/2018. години.

Упис 2017/2018.године

                                              ОБАВЕШТЕЊЕ

       о расписаном конкурсу за пријем, смештај и исхрану ученика у Дом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“ АЛЕКСИНАЦ

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр.36/10 и 55/12) и Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 451-02-1411/2017-05 од 27.04.2017. године, расписан је конкурс за пријем 100 ученика средњих школа на смештај и исхрану у школској 2017/2018. години.
Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.
Дом у оквиру својих смештајних капацитета, од 100 ученика, опредељује 10% наменски за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

• за прву расподелу од 04.-17. јула 2017.године,
• за преостала слободна места од 21.- 25. августа 2017.године
• за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели- од 21.-25. августа 2017. године.

За све потребне информације у вези конкурса родитељи ученика и уеници могу се обратити васпитној служби сваког радног дана од 8-15 сати на телефон 018/807-688 или могу лично посетити Дом, сваког радног дана, до завршетка конкурса.
Ученик-кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Комисији за пријем документације и рангирање ученика за школску 2017/2018.годину.

                             Потребну конкурсну документацију чине:

1. Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који уписани у I средње школе),
2. сведочанство завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II,III или IV разред средње школе),
3. уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издатог од стране општинског органа из места пребивалишта, где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),
4. диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,
5. награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).
6. Пријава за конкурс добија се и попуњава у Дому, приликом предаје документације.
Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, предаје оригинална документа или оверене фотокопије.
Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о опште здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја ( не старије од 15 дана).
Комисија за пријем ученика објављује прелиминарну ранг листу до 19.јула 2017. године.
Кандидати из осетљивих друштвених група имају право да, према условима конкурса, поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета, с тим да су обавезни да поднесу документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.
Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли Дома. Комисија разматра жалбе и одлучује по њима, у року од 8 дана, након чега објављује коначну ранг-листу кандидата за смештај.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.