DSCN2255    IMG_0019   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“
АЛЕКСИНАЦ
oбавештава ученике и њихове родитеље и старатеље да је расписан конкурс, за смештај и исхрану  100 ученика средњих школа ,у Дом,  у школској 2015/2016.години.

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни  ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија , који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе које похађају.

Учешће родитеља у финансирању смештаја и исхране ученика је тренутно 5.358,00 динара месечно и тај износ се може променити само на предлог и уз одлуку Министарства Просвете.

Дом у оквиру својих смештајних капацитета, од 100 ученика, опредељује 10% наменски за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

– за прву расподелу од 06.-14. јула 2015.године,

– за преостала слободна места од 25. до 28. августа 2015.године,

– за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели- од 25. до 28. августа 2015.године.

За све потребне информације у вези конкурса родитељи ученика и ученици могу се обратити васпитној служби сваког радног дана од 8-15 сати на телефон 018/807-688 или могу лично посетити Дом, сваког радног дана, до завршетка конкурса.

Ученик-кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Комисији за спровођење конкурса.

Потребна документација за конкурс је:

1. Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда  о упису у средњу школу (за ученике који уписани у I разред средње школе),

2. сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV  разред средње школе),

3. уверење о приходима по члану породице од 1.1. до 31. 3. текуће године, издатог од стране општинског органа из места пребивалишта, где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

4. диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика  (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,

5. награде и похвале са учешћа у активностима у установи- дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV  разред средње школе).

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, предаје оргинална документа или оверене фотокопије.

Комисија за пријем ученика објављује прелиминарну ранг листу до 17. јула 2015. године.

Кандидати из осетљивих друштвених група имају право да, према условима конкурса, поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета, с тим да су обавезни да поднесу документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли Дома. Комисија разматра жалбе и одлучује по њима, у року од 8 дана, након чега објављује коначну ранг-листу кандидата за смештај.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете  пријаве на конкурс неће се разматрати.

КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РАНГИРАЊЕ УЧЕНИКА.